27.04.2010 во 19:57 1 коментар

Стереотипите и предрасудите пречка за комуникација и општествен развој

Во општествените науки поимот стереотип се користи за да се дефинира шематски , упростен и тешко променлив однос кон некого или нешто. Изразот се јавува со појавувањето и развојот на расните , верските и социјалните нетрпеливости. Во основа на стереотипите се наоѓа погрешна и неоправдано широка генерализација. Со оглед на тоа, секој групен стереотип кој […]

 

Блогови

© 2010. All Rights Reserved.