ИНФО

април 27, 2010 |

Во основа на стереотипите се наога погрешна и неоправдано широка генерализација.Секој стереотип кој содржи изразено и негативно емоционално субјективизирање и насилство на етички, полови, расни, верски, политички или социјални групи се смета за предрасуда.Откриј ги твоите стереотипи и предрасуди!

http://budenje.kauza.mk/

Tags:

Leave a Reply

Блогови

© 2010. All Rights Reserved.